A lakosság számának alakulása

A lakosság számának alakulása

Az első mutatószám, melyet megvizsgáltunk, a lakosság számának változásával foglalkozott. 2013-ban a vizsgált 16 járásban Szlovákia lakosságának 27,77 % – a élt.

A lakosság száma 2001 és 2013 közt a vizsgált térségben összességében nézve növekedett, megfigyelhető azonban, hogy ez a növekedés elsősorban három járás (Szenci járás, Dunaszerdahelyi járás, Kassa-vidék járás) lakosságszámában bekövetkezett bővülésének köszönhető. A főváros dinamikus növekedése a szomszédos járások számára pozitív hatásokat hordoz magában, amely a lakosság számának változásában is megmutatkozik (itt a főváros vonzóhatása okozta, az agglomerálódó területekre történő betelepülésről, de a fővárosból való kitelepülésről is beszélhetünk).

1_ábra_Lakosság_száma_térkép

1. ábra. A lakosság számának változása 2001-2012 közt Dél-Szlovákia 16 járásában.

Ezzel szemben a Nyitrai Önkormányzati Kerület vizsgált járásaiban a népességszám folyamatos, trendszerű csökkenése mutatható ki, legnagyobb mértékben ezekben a járásokban (Léva, Érsekújvár, Komárom) csökken a lakosság száma. Az adatokat torzítja, hogy a 2011-es év népszámlálási adatokkal a népmozgalmi statisztikák módosításra kerültek, ez főleg azokban a járásokban okoz értelmezhetőségi problémát, ahol valamilyen okból kifolyólag nem regisztrálta hivatalosan a lakhelyében bekövetkezett változásokat a lakosság. Közép- és Kelet-Szlovákia egyes vizsgált járásairól (Losonc, Rimaszombat, Rozsnyó, Tőketerebes, Nagymihály) elmondható, hogy nőtt a lakosság száma a vizsgált időszakban.

1_abra_Lakossag_szama_diagram

2. ábra. A lakosság számának alakulása 2001-2012 közt Dél-Szlovákia 16 járásában. Forrás: saját szerkesztés a SZKSH RegDat adatainak alapján (*a 2011-es népszámlálás adataival korrigált adatok)

A lakosság számának változása járásonként eltérő okokra vezethető vissza. Gondoljunk csak bele, miért is változik a lakosság száma egy adott térségben? Két fő oka van mindennek. Az egyik a természetes szaporulat, a másik pedig a vándorlási szaldó. A természetes szaporulat az élveszületések és a halálozások számának különbsége egy adott időszakban, míg a vándorlási szaldó a térségbe betelepülők és a kitelepülők száma közti különbséget jelenti. A lakosság számának teljes változása tehát a természetes szaporulat és a vándorlási szaldó összegeként kapható meg. Ha megnézzük a vizsgált térséget, akkor megfigyelhetjük, hogy 2001-ben a lakosság száma még csökkent, azóta viszont folyamatosan növekszik, s a növekedés lendülete csak 2008 után tört meg, azóta évről-évre kevésbé nő a lakosság száma. A 2. ábrán látható, hogy a lakosság növekedése a pozitív vándorlási szaldónak köszönhető, míg a természetes szaporulat a vizsgált térség egészét tekintve többségében a negatív tartományban mozgott (tehát több volt a halálozás, mint az születések száma).

2_abra_16_jaras_lakossagszam_valtozasa

3. ábra. A lakosság számának változása 2001-2012 közt Dél-Szlovákia 16 járásában. Forrás: saját szerkesztés a SZKSH RegDat adatainak alapján

Amennyiben járási szinten vizsgáljuk a lakosságszám változását, jelentős különbségeknek lehetünk tanúi. A Szenci járásban a lakosságszám éves szinten 2-3000 fős bővülésének lehetünk tanúi, ami főképp a pozitív vándorlási szaldónak köszönhető, de a természetes szaporulat mértéke is pozitív tartományban található. A Dunaszerdahelyi járás lakosságának száma növekszik, de csupán a pozitív vándorlási szaldónak köszönhetően, a természetes szaporulat a járásban negatív tartományokban tartózkodik. A Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Galántai és Vágsellyei és Nyitrai járások kivétel nélkül negatív természetes szaporulatot mutatnak, s a Nyitrai járást kivéve – ahol a pozitív vándorlási szaldónak köszönhetően nő a lakosság száma – , valamennyi említett járásban csökken a lakosok száma. Közép – Szlovákia déli járásaiban (Nagykürtösi, Losonci, Nagyrőcei, Rimaszombati járás) a lakosság száma a statisztikai kimutatások alapján nehezen követhető pontosan, pl. a 2011-es évi népszámlálás után kb. 2000 fővel korrigálták a Losonci és Rimaszombati járások lakosainak számát, ennek köszönhetően a lakosság száma e járásokban nőtt az utóbbi évtizedben. További népmozgalmi adatok alapján a Rimaszombati járásban a természetes szaporulat pozitív, de ezenkívül a közép – szlovákiai járásokban negatív értékeket láthatunk a vándorlási szaldó és a természetes szaporulat esetében is. A Kassai Önkormányzati Kerület járásai közül a Rozsnyói járás a közép – szlovákiai járásokhoz hasonló képet mutat (csökkenő lakosságszám, negatív vándorlási szaldó és természetes szaporulat). A Tőketeresbesi és Nagymihályi járásokat az utóbbi évtizedben pozitív természetes szaporulat, de negatív vándorlási szaldó jellemez. A Kassa – vidéki járás pozitív vándorlási szaldóval és pozitív természetes szaporulattal jellemezhető, elsősorban a nagyváros, Kassa, a járás szívében elterülő kerületi város jelenlétének köszönhetően.

3_abra_Nepsuruseg

4. ábra. A népsűrűség alakulása a vizsgált térség járásaiban. Forrás: saját szerkesztés és a SZKSH RegDat adatainak alapján

A vizsgált térség járásainak népsűrűségét a 3. ábrán láthatjuk. A vizsgált térség népsűrűsége (94 fő/km2) elmarad a szlovákiai értéktől (110 fő/km2). A térség járásai közt nagy eltérések láthatóak, s három fő csoportba sorolhatjuk őket:

1) Sűrűn lakott járások (141 – 200 fő/km2): Szenci járás, Nyitrai járás, Galántai járás, Vágsellyei járás

2) Átlagos népsűrűségű járások (91 – 140 fő/km2): Dunaszerdahelyi járás, Komáromi járás, Érsekújvári járás, Losonci járás, Tőketerebesi járás, Nagymihályi járás

3) Alacsony népsűrűségű járások (50 – 90 fő/km2): Lévai járás, Nagykürtösi járás, Nagyrőcei járás, Rimaszombati járás, Rozsnyói járás, Kassa – vidéki járás

Az egyes járások pontos lakosságszámának alakulása nehezen követhető, tehát a ténylegesen, életvitelszerűen az adott járásban élők száma eltérhet az ott bejelentett lakosok számától, s ez Szlovákia 79 járásából 70-ben oly módon jelentkezik, hogy ténylegesen kevesebben llakják életvitelszerűen, mint amennyien az adott járásban állandó lakhellyel rendelkeznek (1).

A prognózisok alapján csökkenni fog a Szenci, Dunaszerdahelyi, Galántai, Nyitrai, Nagymihályi és Kassa – vidéki járásokon kívül valamennyi járás lakosainak száma a vizsgált térségben, s a csökkenés a Lévai, Nagykürtösi és Vágsellyei járásokat sújtja majd leginkább. Az élveszületések száma, s így a természetes szaporulat a legtöbb járásban vélhetően csökkeni fog, mivel alacsonyabb lélekszámú korosztályok következnek a gyermekvállalás szokásos időszakában (2).

A vizsgált térség mutatószámainak értéke 2001 – 2012-es időszakban

Területi egység

Lakosság száma

Népsűrűség

Természetes szaporulat

Vándorlási szaldó

Szenci járás

nőtt

nőtt és nő

pozitív

pozitív

Dunaszerdahelyi járás

nőtt

nőtt

negatív

pozitív

Galántai járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív

Komáromi járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív

Lévai járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív, de negatívba fordult

Nyitrai járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív

Érsekújvári járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív, de negatívba fordult

Vágsellyei járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív, de negatívba fordult

Nagykürtösi járás

csökkent

csökken

negatív

pozitív, de negatívba fordult

Losonci járás

nőtt

nőtt

negatív

pozitív, de negatívba fordult

Nagyrőcei járás

csökkent

csökken

pozitív

negatív

Rimaszombati járás

nőtt

nőtt

pozitív

negatív

Tőketerebesi járás

nőtt

nőtt

pozitív

pozitív, de negatívba fordult

Kassa-vidéki járás

nőtt

nőtt

pozitív

pozitív

Nagymihályi járás

nőtt

nőtt

pozitív

negatív

Rozsnyói járás

nőtt

nőtt

negatív

pozitív, de negatívba fordult

Összesen

nőtt

nőtt

negatív

pozitív

Szlovákia

nőtt

nőtt

pozitív

pozitív


Felhasznált források:

(1) Piško, M.: Štát už vie, kde obvykle bývate. Interneten elérhető: http://www.sme.sk/c/7196404/stat-uz-vie-kde-obvykle-byvate.html

 

(2) Piško, M.: Stred sa vyľudní, populácia porastie na Orave, Spiši a pri Bratislave Interneten elérhető: http://www.sme.sk/c/7028620/stred-sa-vyludni-populacia-porastie-na-orave-spisi-a-pri-bratislave.html

 

ŠÚ SR Regionálna Databáza: Obyvateľstvo. Interneten elérhető: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/