Térszerkezet a vizsgált térségben

Térszerkezet a vizsgált térségben

Egy adott térség gazdasági alrendszerének működését több tényező mellett (ilyenek lehetnek például a térség természeti adottságai, közigazgatási rendszer vagy történelmi események) a településszerkezet is befolyásolja, s e tényezők is kölcsönhatásban állnak egymással. E fejezet célja a népesség koncentrációjának leírása a vizsgált térségen belül. A témakör szélességéből kifolyólag több fejezetben is találkozhatunk majd még az ehhez a témakörhöz (is) sorolható témakörhöz, ilyen esetben visszautalunk majd-e fejezetre.

Az első mutatószám, melyet megvizsgáltunk a települések számának alakulása járásonkénti és településméret szerinti bontásban. E táblázatból látható, hogy a térségben összesen 1012 település található (Pozsonyt és Kassát ne feledjük, nem vontuk be a vizsgálatba), ami Szlovákia összes településének 35%-át jelenti. A vizsgált térség településeinek kétharmada 1000-nél kevesebb lakossal, 29%-a 1000 és 10000 közti lakossal, míg 4%-ában 10000 lakosnál többen élnek. Szlovákiában egy járásra átlagosan körülbelül 42 település jut, a vizsgált járások közül csak 5-ben találkozhatunk alacsonyabb, vagy átlaghoz közeli értékkel.

1_ábra_Településszám és kiterjedés

1. ábra. A vizsgált térség járásainak kiterjedése és a települések száma. Forrás: saját szerkesztés

A településszerkezet egy fontos mutatója a településsűrűség. Szlovákiában a 100 km2-re eső településszám 5,89, míg a vizsgált térségben ez az érték magasabb: 6,33 település 100km2-ként. A Nagykürtösi és Szenci járásokban 8 feletti, míg a Vágsellyei és Komáromi járásokban 4 alatti értékekkel találkozhatunk. Összességében konstatálható, hogy Nyugat-Szlovákia vizsgált járásaiban alacsonyabb, míg Közép- és Kelet-Szlovákia járásaiban magasabb településsűrűséget tapasztalhatunk.

Egy további mutatószám, melyet vizsgáltunk a lakosság településméret szerinti megoszlása járásonkénti bontásban. A táblázatból leszűrhető, hogy Nyugat-Szlovákia vizsgált járásaiban a lakosság 30-50%-a él 10000 főt meghaladó lakosságszámú településen, ezzel szemben Közép- és Kelet-Szlovákia járásai esetében ez a Nagyrőcei, Losonci, Nagymihályi és Rozsnyói járások esetében van így (alsó határ közeli értékeket láthatunk esetükben), míg a többi járásban 20-30 % közti értékekkel találkozunk. Az elemzésben a Kassa-vidéki járás esetében és a Szenci járás esetében Kassa, ill. Pozsony, mint nagyvárosi torzító hatása jelentkezik. Ami az utolsó évtized változásait jelenti, ott járásonként eltérő folyamatoknak lehetünk tanúi. A Szenci járás lakosságszáma nagy mértékben nőtt a migrációs folyamatoknak köszönhetően, ami megmutatkozik az 1000 lakos alatti települések számának csökkenésében (14-ről 9-re) és 1000-10000 lakosú településsé válásukban (14-ről 19-re nőtt a számuk), s a járási székhely lakossága is növekedni tudott. A Dunaszerdahelyi járásban Dunaszerdahely lakosságszáma csökkent, a vándorlási szaldónak köszönhetően a járás lakossága azonban bővülni tudott, így a járási székhelyről történő kiköltözés és a migrációs folyamatok a kisebb településeknek (0-5000 fő), valamint Somorjának kedveztek. A Galántai járásban a három város (Szered, Galánta, Diószeg) lakosainak száma csökkenőben, a kisebb (0-5000 fő) települések lakosságszáma összességében növekedni tudott, így a pozitív vándorlási folyamatok nyerteseinek e települések tekinthetőek. A Komáromi járásban a lakosság száma csökken, mind a járási székhely esetében, s mind a kisebb települések (Gúta, Ógyalla) esetében megtapasztalható ez. A Lévai járásban a Komáromihoz hasonló a helyzet (Léva, Zselíz, Ipolyság), a lakosság száma szinte valamennyi településen fogy. A Nyitrai járásban a lakosság száma csökkent, a járási székhelyé és Verebély városáé szintén, kisebb, Nyitra környéki települések viszont növelték lakosságszámukat a nagyobb városokból való kiköltözésnek köszönhetően. Az Érsekújvári járást hasonló folyamatok jellemzik, mint a Nyitrai járást, tehát a lakosság száma a városokban (Érsekújvár, Párkány, Nagysurány) csökken, s a fogyó lakosságú települések mellett a „falura való kiköltözés” folyamatainak nyerteseivel is találkozhatunk. A Vágsellyei járásban a járási székhelyen kívül kizárólag 500-5000 fő lakosú települések találhatóak, s a járás és a járási székhely lakossága fogyóban, viszont egyes járási székhely körüli községek tudták lakosságszámukat növelni. A Nagykürtösi járás lakossága és a járási székhely lakosainak száma csökken, s a járás települései esetében néhány kivételtől eltekintve (pl. Kékkő) ugyanezt állapíthatjuk meg. A Losonci járásban mind Losonc, mind Fülek lakossága valamelyes nőtt, a kisebb települések közül is akadnak lakosságszám-növekedést jegyzők, s leszakadók. A Nagyrőcei járás esetében elmondható, hogy a nagyobb települések lakosságszáma csökken, a kisebbekből meg még kisebbek lettek. A Rimaszombati járásban a lakosság száma növekszik, egyes települések (főképp a járás északi részében, pl. Tiszolc és Nyustya) lélekszáma nő, a járási székhelyé és Tornaljáé viszont csökkent. A Tőketerebesi járásban egyfajta kettősséget láthatunk, Tőketerebes lakosainak száma nőtt, de a Bodrogközben inkább a lakosság számának csökkenése jellemző, s ugyanez jellemzi a Nagymihályi járást is, a déli települések (Királyhelmec Tiszacsernyő, Nagykapos) lakosságszáma csökkent. A Kassa-vidéki járásban a települések mérete növekszik (pl. Szepsi, Mecenzéf – több mint 15%-os növekedés), míg a Rozsnyói járás esetében a járási székhely és a nagyobb települések lakosságszáma (1000 főt meghaladó, pl. Dobsina) növekedett. A teljes vizsgált térséget tekintve az 1000 fő alatti településeken élő lakossága száma lecsökkent, az 1000-től 20000 lakosig élők száma nőtt, míg a 20000 főt meghaladó településeken élők száma szintén csökkent. (2. ábra) Szlovákia városainak kétharmadára jellemző, hogy lakosságszáma csökkenőben van. (1)

2_ábra_Településméretkategóriák_változás

2. ábra. A lakosok számának településméret szerinti bontásában bekövetkezett változás 2003-2012 közt a vizsgált térségben. Forrás: saját szerkesztés

Egy további mutatószám melyet megvizsgáltunk az átlagos településméret járásonkénti bontásban (3. ábra). Az átlagos településméretet megkaphatjuk, ha elosztjuk az adott járás lakosságának számát az adott járás településeinek számával. Szlovákiában egy átlagos méretű település 1872 lakosú volt (Pozsony és Kassa nélkül 1646 fő egy átlagos település lakosságának népességszáma). Dél-Szlovákia járásaiban egy átlagos méretű településnek 2012-ben 1485 lakosa volt. Ehhez mérten megállapítható, hogy Közép- és Kelet-Szlovákia járásaiban egy átlagos méretű település a szlovákiai átlagérték alatt marad, míg Nyugat-Szlovákiában az átlagost meghaladó méretű településekkel találkozhatunk (kivéve a Lévai járást).

3_ábra_átlagos_településméret

3. ábra. Az átlagos településméret nagysága 2012-ben Dél-Szlovákia 16 járásában. Forrás: saját szerkesztés

Dél-Szlovákia járásaiban a városi lakosság aránya 2005-ben 43% volt, 2012-re ez az arány 42%-ra csökkent. A főváros lakosságát is magába foglaló szlovákiai adat szintén 1%-os csökkenést mutat. A két népességnövekedést mutató járásban (Szenci, Kassa-vidéki) mind a városi lakosság, mind a vidéki lakosság száma nagy arányban nőtt. A legtöbb járásban a városokban élő lakosság száma csökkent, néhány járásban pedig mind a városi, mind a falusi lakosok száma csökkent (Komáromi, Lévai, Érsekújvári, Nagykürtösi járások). Dél-Szlovákiában a városi lakosság száma 2,16%-al csökkent, míg a vidéken élők száma 3,44%-al növekedett. Ezek az értékek a szlovákiai értékekhez hasonlóak. A városi lakosság aránya a legtöbb járásban csökkent (a Szenci és Kassa-vidéki járás alacsony értékei Pozsony és Kassa közelségének tudhatóak be), 2012-es értékét járásonkénti bontásban a 4. ábra szemlélteti.

4_ábra_Városi_vidéki_lakosság

4. ábra. Városi lakosság aránya 2012-ben Dél-Szlovákia 16 járásában. Forrás: saját szerkesztés

A későbbiekben a térség településeivel részletesebben foglalkozunk a térségben található települések funkcióival, valamint különféle településrangsorolásokkal is.

Források:

(1) SME: Ubúda vo vašom meste ľudí alebo naopak? Pozrite si veľkú mapu. Interneten elérhető:
http://www.sme.sk/c/6603973/ubuda-vo-vasom-meste-ludi-alebo-naopak-pozrite-si-velku-mapu.html

ŠÚ SR RegDat: Obyvateľstvo. Interneten elérhető: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/